ODTÜ'lü Olmak“ODTÜ’lü Olmak”…

ODTÜ’lü olmak çok boyutlu bir kimliktir. Bu kurumda bir yandan nitelikli ve akılcı eğitime, özgür ve rasyonel düşünceye, sorgulamaya, araştırmaya, öğrenmeye vurgu yaparız; bilgiye ve uzmanlığa saygı gösteririz. Diğer yandan da, doğayı korumayı ve toplumun tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmayı da ODTÜ’lü kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görürüz. Topluma karşı duyulan sorumluluk ve onun gereği olarak insanların mutluluğu için çalışmak; daha özgür, daha demokratik bir toplum yaratmak da ODTÜ’lülerin paylaştığı ortak bir güdü olmuştur. Bugün ülkemizin kendi uzmanlık alanlarında en iyi şekilde yetişmiş üniversite mezunlarına olduğu kadar; demokratik değerleri, laikliği, insan haklarını ve temel özgürlükleri özümsemiş ve bu ilkelerin savunulmasının gereğine inanmış toplum önderlerine ihtiyacı büyüktür. Toplumuzun farklı kesimlerinin ihtiyaç ve taleplerini anlayıp, bunları tüm kesimlerin temel hak ve özgürlüklerini garanti eden bir hukuk devletinin ve çoğulcu bir siyasal yapının kurum ve ilişkileri içerisinde uzlaştırabilmek en acil ve önemli gereksinimimizdir. (2015)


ODTÜ Türkiye’yi uluslararası düzlemde en iyi temsil eden kurum olmanın yanı sıra, akademik standartları ve savunduğu değerler ile ülkemizde de örnek alınan üniversitedir. ODTÜ’nün savunduğu demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ilkeleri; baştan beri ODTÜ’yü tanımlayan ‘en iyiyi başarma’, ‘bilimi yol gösterici olarak görme’ ve ‘toplumsal sorumluluklara sahip çıkma’ değerleri çağdaş Türkiye’nin yapı taşlarıdır. ODTÜ, bu değer ve ilkelerden ayrılmayacak; bilimin aydınlığını topluma yayan, yenilikçi bir üniversite olmaya devam edecektir. (2012)


Üniversitemizin sorumluluğu, güncel taleplere cevap verirken, toplumumuzun kazanımlarına ve geleceğine sahip çıkmaktır. “En yüksek standartlar”, “yenilikçilik ve ilericilik”, “toplumsal sorumluluk ve güven” şeklinde ifade edebileceğim ODTÜ değerleri ve Üniversitemizin Stratejik Planı’nda ifade ettiği çok boyutlu vizyon, bu geniş kapsamlı sorumluluğumuzu yansıtmaktadır.

Üniversitemiz, Cumhuriyet ilkelerine olan tavizsiz bağlılığıyla, Atatürk’ün ideallerini yücelten ve Türkiye’nin geleceğini bilimsel düşünce, pozitif hukuk, laik kamu düzeni ve çoğulcu demokraside gören bir kurum olmaya devam edecektir. (2008)


Başarılı olan kurumlar, erişilmesi kolay olmayan hedeflere sahip kurumlardır. ODTÜ olarak, koşullar ne olursa olsun, mazeretler bulmaya veya alçak bir yörüngede kalmaya razı değiliz. İşimiz, dün olduğu gibi bugün de, yüksek hedeflere uzanmaktır. Akademik personelimiz yüksek bilimsel-mesleki hedeflerini kovalayan insanlardır. İdari personelimiz, en iyi üniversite ortamını yaratmayı amaçlayan örnek profesyoneller, uzmanlardır. Öğrencilerimiz kendilerine güvenen insanlar olarak yetişmeye, yüksek hedefler koymaya ve hedefleri için yılmadan çalışmaya devam edecektir. ODTÜ, dün olduğu gibi bugün ve yarın da, toplumdaki yenilikçi ve ilerici misyonunun sorumluluğu içinde, ülkemizde akılcılığın ve bilimselliğin gelişmesi, laikliğin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gibi çağdaş, evrensel demokratik değerleri savunan bir kurum olacaktır. Öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve toplumumuzun bize duyduğu güvene layık olmak ve bizden beklentilerine cevap verebilmek için daha da başarılı olmaktan başka seçeneğimiz yoktur. ODTÜ budur; ODTÜ’lülük budur. (2009)

“ODTÜ Ortamı” ve “Başarı Kültürü”…

Bilimin ve toplumumuzun gelişmesine verdiğimiz tüm bu hizmetlerin temelinde ODTÜ ortamı ve ODTÜ başarı kültürü yatmaktadır.

ODTÜ, nitelikli ve tutkulu insanları bir araya getiren; onlara üstün eğitim ve araştırma olanakları sunan bir üniversitedir. Ama, ODTÜ’yü ODTÜ yapan, her şeyden önce, öğrenmeyi, yaratıcılığı ve üretmeyi destekleyen ODTÜ ortamı ve ODTÜ’ye özgü başarı kültürüdür. (2009)


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ülkemizin ve daha geniş bir coğrafyanın nitelikli insanlarının – öğrencilerin, akademik ve idari personelin – bir araya gelerek öğrendiği ve ürettiği bir ortamdır. Üniversitemizin sahip olduğu bu özgün ortam, nitelikli insan gücümüz kadar ortak değerlerimize ve kurumsal kültürümüze dayanmaktadır. “ODTÜ Ortamı”nın tanımlayıcı özellikleri, sürekli olarak sorgulamayı ve “daha iyi”yi arama anlayışımızı; rasyonel düşünceyi, etik değerleri, liyakati ve yaratıcılığı-yenilikçiliği öne çıkaran, başarıyı ve başarılı insanları destekleyen kurumsal değerlerimizdir.

ODTÜ Ortamı’nın tanımlayıcı özelliklerinin arasında “yaratıcılığı-yenilikçiliği” saydım. “Yaratıcılığın-yenilikçiliğin” altyapısını oluşturan iki girdinin, “merak” ve “çeşitliliğin”, oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Üniversitemizin yaratıcı, yenilikçi fikir ve uygulamaların kaynağı olabilmesi, özgür düşünce ortamının ve insanlarımızın merakları doğrultusunda yapacakları araştırmaların desteklenmesine bağlıdır. Farklı merakların yeşermesinin, farklı soruların tartışılmasının ön koşulu ise kalıplardan kaçınan, çeşitliliğin hakim olduğu bir ortamın yaratılmasıdır. (2013)


“ODTÜ Ortamı”, nitelikli insan gücümüzün; üniversitemize bağlılığımızın; sorumluluk duygumuzun; sorgulama ve “daha iyi”yi arama anlayışımızın; rasyonel düşünceyi, etik değerleri, liyakati ve hizmet etmeyi öne çıkaran kurumsal değerlerimizin kendine has bir bileşimidir. “ODTÜ Ortamı”nın bu özellikleri korunduğu ve geliştiği sürece başarılarımız hep sürecek; ODTÜ, gurur duyduğumuz sıra dışı insanlarımızı yetiştirmeye devam edecektir. (2012)


Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak, insana, doğaya ve demokrasiye sahip çıkmayı, verdiğimiz eğitim, yaptığımız bilimsel araştırmalar ve geliştirdiğimiz teknolojiler kadar önemli, gerekli gördük. Bu nedenlerle, insan haklarını, kadın-erkek eşitliğini, temel özgürlükleri, laikliği, hukukun üstünlüğünü, bilimin doğrularını hep savunduk. (2015)


Üniversitemizin eğitim, araştırma ve uygulama alanlarındaki başarısı, ‘liyakati’, ‘toplumsal sorumluluğu’ ve ‘üretkenliği’ destekleyen kurum kültürü ile süreklilik kazanmaktadır.

ODTÜ kültürü, bilimin kültürüdür. Sürekli sorgulama, araştırma; “doğruyu, gerçekliği, iyi”yi arama kültürüdür. Her alanda kalıpları reddetme; özgür düşünme; özgür araştırma, özgür ifade kültürüdür.

ODTÜ değerleri, demokrasiye, laikliğe, hukuk devletine, insan haklarına, bireysel özgürlüklere, kadın-erkek eşitliğine bağlılıktır. Çeşitliliği desteklemek; farklılıklara saygı, hoşgörü göstermek; sorunları çatışmasız olarak aşmak demektir.

ODTÜ, toplumun sorunlarına karşı duyarlıdır ve kamu yararını savunur. Olayları ve iddiaları bilimin ışığında sorgulama, gerektiğinde itiraz etme, çözüm önerme sorumluluğunu yüklenir. Gelişmeyi ve aydınlığı destekler; gericiliğe ve karanlığa tepki verir.

İşte tüm bu niteliklerinden dolayı, ODTÜ ismi toplumumuzda güvence haline gelmiştir. Üniversitemiz, toplumun çok geniş kesimleri için ‘en güvenilir’, ‘en itibarlı’ eğitim kurumu olmuştur.

ODTÜ’nün başarılarının ve topluma katkılarının devamı, bu değerlerin ve ilkelerin korunmasına bağlıdır. İşte bu nedenle dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı korunması ve kurumsal özerkliğini sürdürmesi zorunludur.

Önümüzdeki dönemde de, tüm ODTÜ’lülerin ve ODTÜ dostlarının aynı duyarlılık ve kararlılıkla, Üniversitemize destek olacaklarına inanıyorum. Çünkü ODTÜ’lü olmak, ODTÜ’nün temsil ettiği bu değerleri ve ilkeleri paylaşmak ve ODTÜ’ye sahip çıkmaktır. (2016)

Öğrencilere Sesleniş…

Değerli öğrencilerimiz, ODTÜ’nün size sunduğu akademik, sosyal ve kültürel olanaklarından en iyi şekilde yararlanmak için çaba gösterin. Sürekli olarak sorgulayın, öğrenin ve kendinizi geliştirin. Çünkü, ODTÜ’ye öğrenmek, kendinizi keşfetmek ve geliştirmek için geldiniz. Unutmayın ki ODTÜ, araştırma, tartışma, ifade özgürlüğü ve farklı fikirlere saygı ve tolerans demektir. Sizin de katkınız ve aktif katılımınızla ODTÜ, hepimiz için olağanüstü bir yaşam, öğrenme ve gelişme ortamı olmaya devam edecektir. (2008)


ODTÜ’nün başarısı ve sizin bu Üniversiteden alacaklarınız ODTÜ’nün özgür akademik ve sosyal ortamının korunmasına bağlıdır. Özgürlük sorumluluk getirir. Farklı fikirleri dinleyin ve anlamaya çalışın; farklılıklara karşı hoşgörülü olun, insanlara anlayış ve saygı ile yaklaşın. Ne tür ve hangi nedenle olursa olsun şiddet içeren ve başkalarının seçeneklerini kısıtlayan davranışlar, üniversitenin faaliyetlerine ve çevreye zarar veren eylemler özgürlük kavramıyla bağdaşamaz, kabul edilemez. Bu tür davranışların sergilendiği ve eylemlerin yaşandığı yerlerde özgürlükten bahsetmek ve özgürlük ortamını sürdürmek mümkün olamaz. Üniversitemizin özgür düşünce, öğrenme ve ifade ortamının tüm ülkeye örnek olacak şekilde korunması ve geliştirilmesi için hepinizin sorumluluklarınıza titizlikle sahip çıkacağına inanıyorum. (2014)

Mezunlara Sesleniş…

ODTÜ’lü olmanın gereklerini ve topluma karşı sorumluluklarınızı hiçbir zaman unutmayın. Sizleri, bilimin ve aklın yolundan ayrılmayan; çağdaş, demokratik değerlere bağlı, laik, temel özgürlüklerden ve insan hakları ilkelerinden ödün vermeyen; çevreyi korumak, toplum için değer yaratmak ve insanlığa hizmet etmek için çalışan üretken bireyler olarak görmek istiyoruz. (2011)


Bilim ve yenilikçilik ancak bireylerin özgür olduğu, barışçıl, farklılıklara saygılı, çoğulcu demokratik toplumlarda sürekli olarak gelişebilir. Bu anlamda, bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önderlik yapan Üniversitemiz için insan haklarının ve temel özgürlüklerin güvence altına alınması her şeyin önünde gelmektedir.

ODTÜ’nün ismi, siz mezunlarımızın mesleki başarıları ve örnek davranışları ile yükselmektedir. Çağdaş demokratik değerlerin ve laiklik, hukukun üstünlüğü, kadın erkek eşitliği gibi Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin savunucusu olan ODTÜ mezunları, ülkemizi geleceğe taşınmasında çok önemli görevleri başarıyla yürütmektedir. Bugün ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde fark yaratan, önderlik yapan - ve sayıları yarın itibarıyla 110.000’i aşacak olan - mezunlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Üniversitemiz eğitim, araştırma faaliyetleri ve sanayi iş birlikleriyle mali kaynak yaratma konusunda önemli yol almıştır. Ancak, Üniversitemiz öz kaynakları arasında, ODTÜ mezunlarının verdiği desteğin çok özel bir yeri vardır. Mezunlarımızın, doğrudan Üniversitemize veya Mezun Derneklerine verdikleri burslar, desteğe ihtiyaç duyan genç ODTÜ’lülerin geleceğe uzanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, bağış olarak yaptırdıkları yurtlar ve araştırma binaları ile bize maddi ve manevi yönden güç vermektedir. Sizleri, Üniversitemizi desteklemeye ve ODTÜ öğrencilerine sahip çıkmaya çağırıyorum. (2013)